Faculty of Dentistry Naresuan University
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยนเรศวร
     
     
งานบริการการศึกษา
     
ประชาสัมพันธ์
     
    ตารางสอน    
       
    ปฏิทินการศึกษา  
       
    ตารางสอบ  
    ตารางสอบกลางภาค 1-2561  
       
   เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อ  
       
         
************************************************************************************************
     
หน่วยบริการการศึกษา หน่วยห้องอ่านหนังสือ

 หน่วยปฏิบัติการพื้นฐาน

หลักสูตร    
     
     

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 055-966062 โทรสาร 055-966053