Faculty of Dentistry Naresuan University
 
Faculty of Dentistry Naresuan University
 

 
   

   
  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ  
         
         

 

 

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน รองคณบดี รองคณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนา รองคณบดีฝ่ายคลินิกและ
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายการศึกษา นิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล ผศ.ทพญ.ดร.มยุรัชฎ์ พิพัฒภาสกร ผศ.ทพ.ดร.ชายแดน อินต๊ะปา อ.ทพ.ดร.วรายุทธ โชติประกายเกียรติ โรงพยาบาลทันตกรรม
        อ.ทพญ.พรสุดา หน่อไชย
         
         

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าภาควิชา

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า

ชีววิทยาช่องปาก

ทันตกรรมบูรณะ

ทันตกรรมป้องกัน ทันตกรรมวินิจฉัย

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

อ.ทพญ.ดร.ฐานิต ประสิทธิ์ศักดิ์

รศ.ทพญ.ดร.พีรยา ภูอภิชาติดำรง

รศ.ทพญ.ดร.อิชยา เยี่ยมวัฒนา

รศ.ทพญ.ดร.วีรญา ตันทนาภรณ์กุล

อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล

         
         
       
    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร    
    อ.ทพญ.ดร.วัลดา สว่างอรุณ    
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-6062 โทรสาร 0-5596-6053