Faculty of Dentistry Naresuan University
 
Faculty of Dentistry Naresuan University
 

 
หน้าหลักโครงสร้างองค์กรปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์หลักสูตรบุคลากรงานวิจัย
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 
 
       
               ภาควิชาชีววิทยาช่องปากเป็นหน่วยงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาองค์ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์จากงานวิจัยและสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะฯ โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานภายในคณะฯ และมหาวิทยาลัยนเรศวร และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโครงข่ายในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของภาควิชาฯ ซึ่งในปัจจุบัน มีหัวข้องานวิจัยในหลายสาขาวิชาที่ภาควิชาฯให้ความสนใจ เช่น เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล การพัฒนาของบริเวณศีรษะและใบหน้า และทันตวัสดุศาสตร์ เป็นต้น ภาควิชาฯได้จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความสอดคล้องกับหัวข้องานวิจัยเหล่านี้ เพื่อให้มีความรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเพื่อทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์ความรู้และนำไปสู่การพัฒนาการรักษาทางทันตกรรม นอกจากนี้ ภาควิชาฯได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในรูปแบบของการศึกษาด้วยตนเองและการสัมมนา เพื่อทำให้นิสิตทันตแพทย์มีโอกาสในการฝึกการนำเสนอทางวิชาการ และได้ทบทวนความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อนำไปเชื่อมโยงกับความรู้ในทางคลินิกและไปประยุกต์ใช้ในการจัดการและรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจหลักของภาควิชาชีววิทยาช่องปากสนับสนุนนโยบายของคณะทันตแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรมระดับแนวหน้าของประเทศไทย รวมถึงการศูนย์กลางทางบริการวิชาการในระดับภูมิภาคภาคเหนือตอนล่าง    
           
               The Oral Biology department offers interdisciplinary courses for undergraduate and graduate students in the Dental School. Research in orofacial area is principle knowledge for advance dental treatments; therefore the department in collaboration with other units in the faculty and university develops the graduate programme in Oral Biology. There is a wide range of studies in the programme including cellular and molecular biology, craniofacial development and dental material science. For the undergraduate dental student, the department manipulates lecture and self-study based seminar courses which formulate understanding in pre-clinical and clinical knowledge connection. The self-study and seminar courses provide simulated and actual patient contexts. The students are not only able to discuss about treatment plans for the patients, but they can also develop their expertise to apply the knowledge with other cases.    
           
               These accomplishments of the department also encourage faculty and university missions and services to become research and innovation-based university and have social responsibility in the sub-northern region of Thailand.    
           
       
 
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ประจำปีการศึกษา 2561
 
 
 • โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “โครงร่างงานวิจัยของนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4”  
 •  
      วันพุธที่ 24 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562  
         
   
 • โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “ผลงานวิจัยของนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6”
 •  
      วันพุธที่ 8 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562  
         
   
 • โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี
 •  
      1. กิจกรรมอบรมเชิงวิชาการด้านการยศาสตร์สำหรับทันตแพทย์  
          ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
     

  2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรม Endnote

   
     

      ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562

   
         
   
 • โครงการพัฒนาทักษะทางการดำเนินงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาเอก 2
 •  
         
         
  ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-6066 E-mail : oralbio@nu.ac.th