Faculty of Dentistry Naresuan University
 
Faculty of Dentistry Naresuan University
   

   

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ | อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

   
        ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์  
              ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์
         สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
        ปรัชญา  
               ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัยมั่นใจว่าบัณฑิตทันตแพทย์ที่ผ่านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้านทันตกรรมวินิจฉัย
        สามารถนำความรู้ ด้านวินิจฉัยโรคช่องปากไปพัฒนาคุณภาพชีวิต การให้บริการวิชาการและการ บริการทางทันตสาธารณสุขแก่ประชาชน
        บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม เน้นการพัฒนาการศึกษา การวิจัยด้าน การวินิจฉัยโรคช่องปาก และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
   
        ปณิธาน  
                บริการเยี่ยม วิชาการยอด วิจัยเลิศ ชูเชิดศิลปวัฒนธรรมไทย
   
        วัตถุประสงค์
         1. ให้นิสิตมีความรู้ความสามารถในการตรวจพิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคช่องปาก การรักษา และแก้ไขปัญหาที่พบได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาชีพ
         2. ให้นิสิตมีความรู้ด้านงานวิจัย งานวารสารสโมสร ทั้งในและต่างประเทศ
         3. ให้นิสิตมีส่วนร่วมในโครงการและงานวิจัยด้านวินิจฉัยโรคช่องปาก
         4. ให้บริการวิชาการและบริการทางทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่างและภูมิภาคใกล้เคียง
         5. ให้การส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

 
        นโยบายและแผนกลยุทธ์ภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย
        โครงสร้างองค์กรภาควิชาทันตกรรมวินิจฉัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-6062 โทรสาร 0-5596-6059