Faculty of Dentistry Naresuan University
 
Faculty of Dentistry Naresuan University

   
       
       
    1. แบบใบลาพักผ่อน (อาจารย์, ทันตแพทย์, เจ้าหน้าที่อาคารบริหาร)  
    2. แบบใบลาพักผ่อน (เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทันตกรรม)  
    3. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (อาจารย์, ทันตแพทย์, เจ้าหน้าที่อาคารบริหาร)  
    4. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว (เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทันตกรรม)  
    5. แบบใบลาไปต่างประเทศ  
    6. แบบใบขอยกเลิกวันลา  
    7. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองภาษาไทย  
    8. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ  
    9. ขออนุมัติเดินทางไปราชการและเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
    10. แบบฟอร์มขอเบิกสวัสดิการ  
       
       
       
   
     
       
    แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา  
       
       
       
   
       
       
    1. แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน  
    2. แบบฟอร์มแสดงความจำนงรับ/ไม่รับเงินเพิ่มสาขาทันตแพทยศาสตร์  
    3. แบบฟอร์มแสดงความจำนงรับ/ไม่รับเงินเพิ่มสำหรับสาขาอณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์  
    4. แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร  
    5. แบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน  
    6. แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ  
    7. แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง  
    8. แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  
    9. แบบแสดงความจำนง บริจาคเข้ากองทุนอเนกประสงค์  
       
       
       
   
       
       
    1. แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์(สำนักงานเลขานุการ)  
    2. แบบฟอร์มนำครุภัณฑ์ออกภายนอก คณะทันตแพทยศาสตร์  
    3. แบบฟอร์มบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะซื้อและรายงานการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่จะซื้อ (งานซื้อวัสดุและซื้อครุภัณฑ์)  
    4. แบบฟอร์มบันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างซ่อมแซมและรายงานการกำหนดขอบเขตงานจ้างซ่อมแซม (งานซ่อมแซมครุภัณฑ์)  
       
       
       
   
       
       
    1. แบบฟอร์มขอปรับปรุงเว็บไซต์  
    2. แบบฟอร์มการขอใช้บริการ User Wireless  
       
       
       
   
       
       
    คู่มืองานธุรการ  
       
       
       
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-6062 โทรสาร 0-5596-6059