Animal research
 
บทนำ การวิจัยในสัตร์
 
 

การวิจัยในสัตว์ ( Animal Research )


     นับแต่อดีตนั้น สัตว์หลายชนิดได้ถูกนำมาใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้ผลเป็นที่น่าพอใจบ้างไม่ได้ผลบ้าง เนื่องจากมีตัวแปรหลากหลาย เช่น พันธุกรรม เพศ อายุ น้ำหนัก จำนวนและสุขภาพของสัตว์ รวมทั้งสภาพสิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงดู เป็นต้น จึงได้มีการติดตามวิจัยศึกษากันเรื่อยมา เพื่อหาสัตว์ที่สามารถเลี้ยงดู สืบสายพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์ในสถานที่ซึ่งสามารถควบคุมการติดเชื้อและสภาพสิ่งแวดล้อมได้


     ปัจจุบัน งานวิจัยที่ใช้สัตว์มีจำนวนมากขึ้น พร้อมๆ กับกระบวนการควบคุมการใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้น และความกดดันของกลุ่มพิทักษ์สัตว์และกฎระเบียบต่างๆ ที่ตั้งขึ้นมา เพื่อรองรับปัญหาการทารุณและการคุ้มครองชีวิตสัตว์ ดังนั้น การใช้สัตว์โดยตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ที่ยังจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่สำคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้งผู้วิจัยและกระบวนการทางสังคม


วัตถุประสงค์


 1.อธิบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ ซึ่งกำหนดโดยสภาวิจัยแห่งชาติ ได้
 2.อธิบายเกี่ยวกับการทำให้สัตว์ปราศจากความรู้สึกได้
 3.เขียนโครงร่างงานวิจัยที่ใช้สัตว์ได้
 4.นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้

 
Copyright © 2005 Faculty of Dentistry, Naresuan University