Faculty of Dentistry Naresuan University
 

 

   

งานบริการการศึกษา

   
         

หน่วยบริการการศึกษา

หน่วยพัฒนาหลักสูตร

หน่วยบัณฑิตศึกษา

ห้องอ่านหนังสือ

         

นางสาวศิริพร บัวอ้น

นางสาววรนุช จันทร

นางสาวสุกฤตา เส็งเข้ม

นางสาวชฎาภรณ์ บุญเนตร์

นักวิชาการศึกษา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานบริการการศึกษา

เบอร์ติดต่อ 6065

เบอร์ติดต่อ 6034

เบอร์ติดต่อ 6029

เบอร์ติดต่อ 6035        
         

 

นายมนตรี ทองอ่อน

  นางสาววราภรณ์ สุพระมิตร

นางสาววรัญญา สร้อยใยงาม

นางเจนตา บัวเทศ

นักวิชาการศึกษา

  นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการโภชนาการ

เบอร์ติดต่อ 6033

  เบอร์ติดต่อ 6033

เบอร์ติดต่อ 6033

เบอร์ติดต่อ 6025

 

         
   

หน่วยปฏิบัติการพื้นฐาน

   
         
 

 
  นายเลิศฤทธิ์ แฉล้มประเสริฐ นางสาวอารีวรรณ ใบกุหลาบ นายณรงค์ บุญเขตต์  
 
ช่างทันตกรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานทั่วไป  
 

เบอร์ติดต่อ 6001

เบอร์ติดต่อ 6003 เบอร์ติดต่อ 6003  
         
   
  นางสาวจีรภา ศรชัย นางสาวนิสา ลีมี นางสาวจินตนา จันทร์สวัสดิ์  
  ช่างทันตกรรม พนักงานทั่วไป พนักงานทั่วไป  
  เบอร์ติดต่อ 6001 เบอร์ติดต่อ 6001 เบอร์ติดต่อ 6001  
         
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-6062 โทรสาร 0-5596-6059