Faculty of Dentistry Naresuan University
 
Faculty of Dentistry Naresuan University
 

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ | อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

 
        ปรัชญา
       
        ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ที่มีความรู้ความสามารถ
        ทั้งในด้านการรักษาทางศัลยศาสตร์ช่องปาก และการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ควบคู่กับคุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 
        ปณิธาน
       
          การรักษาทันสมัย วิจัยก้าวล้ำ ผู้นำวิชาการ
       
        วิสัยทัศน์
       
          จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล
          และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ
          รวมถึงการบริการวิชาการด้านต่างๆแก่สังคม เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของประชาชน
 
         พันธกิจ
 
          1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้วยหลักวิชาการอันเป็นสากล สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง ทันตแพทยศาสตร์
          2. ดำเนินการวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโล เฟเชียล
          3. พัฒนาการรักษาด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนใน เขตภาคเหนือตอนล่าง
          4. ระบบประกันคุณภาพการศึกษามีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้
 
         เป้าประสงค์
 
          1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
              และสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
          2. ภาควิชาฯมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และ พัฒนางานประจำด้านการรักษาไปสู่งานวิจัย
          3. ภาควิชาฯเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และการรักษาด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล โลเฟเชียล
          4. ระบบประกันคุณภาพการศึกษามีมาตรฐาน โปร่งใสและตรวจสอบได้
       
         นโยบายและแผนดำเนินงาน
        
          นโยบายด้านการเรียนการสอน
          1. พัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
              และปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
          2. สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพในการเรียนการสอน

          3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

        
          นโยบายด้านการวิจัย
          1. สนับสนุนให้อาจารย์ นิสิต และบุคลากรทำวิจัย เพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาความรู้
          2. สนับสนุนการขอทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน

          3. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือบทความสร้างสรรค์

        
         นโยบายด้านการบริการวิชาการสู่สังคม
          1. สนับสนุนอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการด้านความรู้ และการรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชน
          2. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง สัมพันธ์กับการเรียนการสอนและการวิจัยของภาควิชาฯ

          3. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันในการให้บริการวิชาการสู่สังคม

       
         นโยบายด้านการบริหารและจัดการ
          ส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
        

         นโยบายด้านประกันคุณภาพและการพัฒนาองค์กร

          1. พัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก
          2. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน

          3. เสริมสร้างความรู้ความข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์ บุคลากรในภาควิชาฯ

 
  โครงสร้างองค์กร  
     
  โครงสร้างการบริหาร  
     
  นโยบายและแผนดำเนินงานภาควิชาฯ 
     
  งานการเรียนการสอน : ประมวลรายวิชา 
     
   
     
   
                 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-6062 โทรสาร 0-5596-6059