Faculty of Dentistry Naresuan University
 
Faculty of Dentistry Naresuan University
 
        ปรัชญา

       คณะทันตแพทยศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้  ความสามารถทางทันตกรรม ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล พัฒนาสุขภาพชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำรงชีวิตและเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความรู้ และส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
 
       ปณิธาน
       บริหารยอด วิชาการเยี่ยม วิจัยทันยุค บริการทั่วถึง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
        วิสัยทัศน์
       คณะทันตแพทยศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิต และงานวิจัย เพื่อสังคมผู้สูงอายุ
        พันธกิจ
        1. จัดการเรียนการสอนด้วยหลักวิชาการอันเป็นสากล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
        2. ดำเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์
        3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อทันตสุขภาพที่ดีของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
        4. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
 
        เป้าประสงค์
        1. บัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ทุกคนมีความรู้ความสามารถในลักษณะแพทย์ช่องปาก เป็นผู้นำในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของประชาชนในเขตรับผิดชอบ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผู้ช่วยทันตแพทย์ทุกคนที่จบการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์มีความรู้ความสามารถในการช่วยปฏิบัติงานด้านบริการคลินิก
        2. คณะทันตแพทยศาสตร์มีผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อปัญหาทางทันตสุขภาพของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
        3. คณะทันตแพทยศาสตร์จะเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และบริการทางทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
        4. คณะทันตแพทยศาสตร์จะส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-6062  โทรสาร 0-5596-6059