Faculty of Dentistry Naresuan University
 
Faculty of Dentistry Naresuan University
 
       ชื่อหน่วยงาน

        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
        (Faculty of Dentistry, Naresuan University)
 
        ที่ตั้ง
        สำนักงานเลขานุการคณะ : ชั้น 2 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์
                                                มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์
                                                อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
       
        โรงพยาบาลทันตกรรม    : ชั้น 1 อาคารสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
                                                มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์
                                                อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000
 
        ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เริ่มจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2538 โดยในระยะแรกยังคงเป็นโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์
        และมีสำนักงานของโครงการฯ อยู่ที่ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ในปีการศึกษา 2540 โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เริ่มรับนิสิตรุ่นแรกจำนวน 30 คน
        และในปีการศึกษาถัดมาจนถึงปัจจุบันได้เพิ่มเป็น 45 คนต่อปี
        โครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีสถานภาพเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2543
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-6062  โทรสาร 0-5596-6059