Faculty of Dentistry Naresuan University
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยนเรศวร
 

งานสำนักงานเลขานุการ

 
งานธุรการ
 
 ส่วนนำ (ประกันคุณภาพหน่วยงานย่อย)
 
 คู่มือระเบียบงานธุรการและงานบุคคล
 
 คู่มืองานบุคคล
 
 การประชุมคณะกรรมการ ปี 2547 
 การประชุมคณะกรรมการ ปี 2548
 การประชุมคณะกรรมการ ปี 2549
 การประชุมคณะกรรมการ ปี 2550
 การประชุมคณะกรรมการ ปี 2551
การประชุมคณะกรรมการ ปี 255
การประชุมคณะกรรมการ ปี 255
การประชุมคณะกรรมการ ปี 255
การประชุมคณะกรรมการ ปี 255
การประชุมคณะกรรมการ ปี 255
การประชุมคณะกรรมการ ปี 2557 
การประชุมคณะกรรมการ ปี 255
การประชุมคณะกรรมการ ปี 2559 
การประชุมคณะกรรมการ ปี 2560 
การประชุมคณะกรรมการ ปี 2561 
 
ระเบียบการบริหารงานบุคคล
 
  ระเบียบการลา  
    สำหรับข้าราชการ, พนักงานมหาวิทยาลัย, ลูกจ้่างชั่วคราว(ปริญญาตรี)  
    สำหรับพนักงานราชการ, ลูกจ้่างชั่วคราว(ต่ำกว่าปริญญาตรี)  
       
  108 คำถามเกี่ยวกับพนักงานราชการ  
       
  ระเบียบการลาศึกษาต่อ  
       
  แหล่งทุน  
       
  หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
       
  หลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น  
       
  ประกาศและหลักเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ
    มาตรฐาน  
    - มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  
    - ประกาศ กพอ.เรื่องมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผศ-รศ-ศ(2551)  
    - ประกาศ มหวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ  
         
    จรรยาบรรณ  
    - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ พ.ศ.2549  
         
    หลักเกณฑ์และวิธีการ  
    - แบบฟอร์ม ก.พ.อ.03  
    - ประกาศ กพอ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ-รศ-ศ (ฉบับที่ 2-10)  
    - ประกาศ กพอ.เรื่อง วิธีการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการฯ เพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้ง (2551)  
    - ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติ  
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ประเมินผลการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2550  
    - ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน เอกสารหรือสื่นการสอน  
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2551  
         
 
 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 055-966062 โทรสาร 055-966053 , 055-966063