Faculty of Dentistry Naresuan University
 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยนเรศวร
 

นโยบายของคณะทันตแพทยศาสตร์

 

 นโยบายหลัก

 นโยบายของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งเน้นการตอบสนองต่อนโยบายและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 (เดิม: ทบวงมหาวิทยาลัย) ทั้งนโยบายตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้แก่
 1. การกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาค (Equity)
 2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารอุดมศึกษา (Efficiency)
 3. การมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellency) และการประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
 4. ความเป็นสากล (Internationalization)
 5. การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาภาคเอกชน (Privatization)
 ทั้งนี้ได้กำหนดนโยบายของคณะฯ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกฝ่ายทุกระดับ ตามภารกิจและแผนงานหลักของมหาวิทยาลัยนเรศวรดังนี้
 
 นโยบายด้านการเรียนการสอน
 1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีความคล่องตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้
 2. สนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประเทศ และมีมาตรฐานตามเกณฑ์วิชาชีพ
 3. สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
 4. ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งด้านความรู้และคุณธรรม จริยธรรม
 5. ใช้ระบบฐานข้อมูลนิสิตเพื่อประกอบการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. จัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในทุกด้าน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตอย่างต่อเนื่อง
 
 นโยบายด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต
 1. สนับสนุนกิจกรรมนิสิตให้เป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ สุขภาพกายและสุขภาพจิต
 2. ส่งเสริมกิจกรรมนิสิตที่เน้นการทำงานร่วมกับผู้อื่น และกิจกรรมที่สร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
 3. เสริมสร้างศักยภาพระบบอาจารย์ที่ปรึกษา งานแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ
 
 นโยบายด้านการวิจัย
 1. สนับสนุนให้อาจารย์ นิสิต และบุคลากรร่วมทำวิจัย ทั้งเพื่อการเรียนการสอน เพื่อค้นหาความรู้ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน
 2. สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิจัยในคณะฯ การประชุมระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการวิจัย การแสวงหาแหล่งทุนเพื่อการวิจัย และทำความสัมพันธ์กับองค์กร         ต่างประเทศ
 
 นโยบายด้านการบริการทางวิชาการสู่สังคม
 1. ให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนให้ครอบคลุมในเขตภาคเหนือตอนล่าง
 2. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรในเขตภาคเหนือตอนล่าง
 3. สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรนำปัญหาทางสุขภาพช่องปากของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสู่การทำวิจัย
 
 นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 1. สนับสนุนบุคลากรทุกระดับ ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มุ่งทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีขึ้นในองค์กร
 2. สนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีขึ้นในองค์กร
 
 นโยบายด้านการบริหารและจัดการ
 1. ระบบการบริหารต้องมีความคล่องตัว และสามารถปรับเปลี่ยนได้
 2. งานด้านบริหารต้องนำนวตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาใช้
 3. โครงสร้างและระบบที่สนับสนุนภารกิจหลัก ต้องมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
 
 นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
 1. มุ่งระดมทรัพยากรการเงินจากแหล่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ
 2. จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ประเมินผลการใช้งบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของการดำเนินงาน
 
 นโยบายด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาองค์กร
 1. ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นกลไกในการควบคุมการดำเนินงานต่างๆตามภารกิจของคณะฯให้เป็นไปอย่างมี
 ประสิทธิภาพโดยเฉพาะเพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ และเตรียมรับการตรวจสอบประเมินจากภายนอก
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ในการจัดการความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน และสามารถพัฒนางานประจำเป็นงานวิจัย
 
 
 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-6062 โทรสาร 0-5596-6059