Faculty of Dentistry Naresuan University
 
Faculty of Dentistry Naresuan University
 

 

ความภาคภูมิใจ/ความโดดเด่น

 
          คณะทันตแพทยศาสตร์มีปณิธานที่จะดูแลทันตสุขภาพของประชากรภาคเหนือตอนล่าง จึงจัดให้มีการบริการทางทันตกรรมทั้งการให้บริการรักษาพยาบาลและให้ความรู้ ทางทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดให้มีการบริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าตอบแทนในหลายโอกาส  ได้แก่ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ,หน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ำลาย ผ่าฟันคุด ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคภายในช่องปาก การใส่ฟันปลอม การให้ความรู้  ด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนขณะออกให้บริการ โดยจะจัดให้มีปฏิบัติการ 6 ครั้งใน 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินกิจกรรมโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน "หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร" และได้รับการสนับสนุนงบดำเนินการจากมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติหน่วยทันตกรรมพระราชทาน  
     
          ด้านวิชาการ จัดให้มีห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการซึ่งมีอุปกรณ์เพียงพอต่อนิสิต สนับสนุนให้มีการผลิตสื่อการสอน โดยใช้ระบบสารสนเทศในภาคบรรยาย  ส่วนการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมทำให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานจากประสบการณ์จริง โดยมีความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรมและมีการพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการสอน การฝึกปฏิบัติงานของนิสิต และการพัฒนาการปฏิบัติงานของอาจารย์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
     
          นอกจากนี้ในด้านงานวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์สนับสนุนให้อาจารย์ทำวิจัย โดยเลือกปัญหาของชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูลจากการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่  การออกศึกษาทันตกรรมชุมชน และพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ โดยการสนับสนุนให้นิสิตชั้นปีที่ 5 และ 6 เรียนรู้การวิจัย สามารถเขียนโครงการวิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปปฏิบัติงานทางทันตกรรมเพื่อรับใช้สังคมต่อไป  
     
d
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-6062  โทรสาร 0-5596-6059