Faculty of Dentistry Naresuan University
 
Faculty of Dentistry Naresuan University
   

   

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ | อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

   
        ปรัชญา
        การพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
   
        ปณิธาน
        ๑. ต้องมุ่งมั่นในความเป็นเลิศด้านวิชาการวิจัย  
        ๒. ต้องยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม  
   
        วิสัยทัศน์  
        บัณฑิตเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
   
       พันธกิจ
        ๑. จัดการเรียนการสอนด้วยหลักวิชาการอันเป็นสากล และได้มาตรฐาน
        ๒. คณาจารย์มีความสามารถในการจัดการเรียน-การสอน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
        ๓. พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางทันต-แพทยศาสตร์
        ๔. สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม ทั้งทางด้านวิชาการและการบริการทันตกรรมแก่ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง
        ๕. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรและนิสิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
 
       พันธกิจ
        ๑. บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล
        ๒. บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
        ๓. คณาจารย์ บัณฑิต ผลิตผลงานวิจัยทางวิชาการที่มีคุณค่าทั้งเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชน
        ๔. ภาควิชาจัดโครงการการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้แก่ทันตแพทย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
        ๕. คณาจารย์เข้าร่วมการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในเขตภาคเหนือตอนล่าง
        ๖. คณาจารย์เข้าร่วมการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในเขตภาคเหนือตอนล่าง
 
       เว็บไซต์สาขาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ
.........................................................................................................................................................................................................................................
 
        นโยบายและแผนกลยุทธ์ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ
        นโยบายและแผนดำเนินงานภาควิชาทันตกรรมบูรณะ
        สรุปแผนการดำเนินงาน
        งานวิจัย
        ข้อปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์
        ข้อปฏิบัติการวิจัยใช้สัตว์
        รายงานการประชุมภาควิชาทันตกรรมบูรณะ
        รายงานการประชุมสาขาทันตกรรมประดิษฐ์
        รายงานการประชุมสาขาทันตกรรมหัตถการและเอ็นโดดอนติกส
        กิจกรรม KM
        บทความทางวิชาการ KM
 
.........................................................................................................................................................................................................................................
     วีดีทัศน์
 
     - border mold งาน complete denture
     - ขอบเขต upper individual tray
     - ขอบเขต lower individual tray
     - ขอบเขต upper relief area
     - ขอบเขต lower relief area
     - ขอบเขต Posterior palatal seal
     - ขั้นตอนการกรอ Posterior palatal seal
     - ขั้นตอนการ relief wax upper
     - ขั้นตอนการ relief wax lower
     - ขอบเขต upper baseplate
     - ขอบเขต lower baseplate
     - ขั้นตอนการ blockout upper
     - ขั้นตอนการ blockout lower
     - ขั้นตอนการ adapt individual tray บน
     - ขั้นตอนการ adapt individual tray ล่าง
     - ขั้นตอนการ adapt baseplate บน
     - ขั้นตอนการ adapt baseplate ล่าง
     - ขั้นตอนการทำ Occlusion rim
     - ขั้นตอนการทำ duplicating cast เเละ ต่อฐาน cast
 
     - พรอส ชิล chill ตอน ลงฟลาสก์และอัดชิ้นงานฟันปลอม
   
     - พรอส ชิล chill ตอน การกรอเตรียมฟันสำหรับงานฟันปลอมบางส่วนติดแน่น
 
     - พรอส ชิล chill ตอน Facebow Transfer
 
     - การเรียนรู้เสริมประสบการณ์ทางทันตกรรมด้านทันตกรรมประดิษฐ์ เรื่อง "การพิมพ์ปากด้วยอัลจิเนต"
     - กิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ ๘ เรื่อง “การเลือกวัสดุบูรณะกับโรคฟันผุ และความล้มเหลวของฟันปลอมแบบติดแน่นกับการออกแบบ”
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-6062 โทรสาร 0-5596-6059