งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานบริการการศึกษา
งานห้องปฏิบัติการ
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
หน่วยวิจัย
E-learning
อ.บ.ท.ท.
จดหมายข่าวทันตะ มอนอ
ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
ข่าวเทคโนโลยี
 
 
Nu-Mail
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
;ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม ปีการศึกษา 2562
;KM
;การประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยุกระจายเสียง รายการฟันทอล์ค
ระบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรมศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์
แบบประเมินออนไลน์สำหรับนิสิต
แบบประเมินออนไลน์การปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์
ระบบข้อมูลชิ้นงานทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
ระบบข้อมูลชิ้นงานทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
วารสารออนไลน์คณะทันตแพทยศาสตร์
ระบบสำรวจปริมาณงานนิสิตทันตแพทย์
    ข่าวประชาสัมพันธ์
         
      ข่าวกิจกรรม :
    หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการทันตกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ใส่ฟันเทียม และให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนล่าง เนื่องในครบรอบ 50ปี หน่วยทันตกรรมพระราชทาน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันที่ 11 ตุลาคม 2562
    [ข่าว NUradio]
    ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
   
      ข่าวกิจกรรม :
    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิสมเด็จพระมหิต ลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
     
    ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
     
   
      ข่าวกิจกรรม :
    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนิสิตทันตแพทย์ก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพในคลินิก White Coat Ceremony ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
     
    ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
     
   
      ประชาสัมพันธ์ :
    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการจัดบริการทันตกรรม เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้บริการ อุด ขูด ถอน ผ่าฟันคุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
     
    ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
     
   
      ข่าวกิจกรรม :
    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานมุทิตาจิตแก่ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ ลิ่มวงศ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562
    วีดีทัศน์
     
    ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
 
   
      ข่าวกิจกรรม :
    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 9/2562 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
     
    ประกาศ ณ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2562
     
   
      ข่าวกิจกรรม :
    ข่าวกิจกรรม : หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกให้บริการทันตกรรม ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 24 กันยายน 2562
     
    ประกาศ ณ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
     
   
         
    ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
     
  ประกาศรับสมัครงาน
               
   
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-6062 โทรสาร 0-5596-6059