งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานบริการการศึกษา
งานห้องปฏิบัติการ
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
หน่วยวิจัย
E-learning
อ.บ.ท.ท.
จดหมายข่าวทันตะ มอนอ
ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
ข่าวเทคโนโลยี
 
 
Nu-Mail
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
;ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม ปีการศึกษา 2562
;mamage
;KM
;การประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยุกระจายเสียง รายการฟันทอล์ค
ระบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรมศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์
แบบประเมินออนไลน์สำหรับนิสิต
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์
ระบบข้อมูลชิ้นงานทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
ระบบข้อมูลชิ้นงานทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
วารสารออนไลน์คณะทันตแพทยศาสตร์
ระบบสำรวจปริมาณงานนิสิตทันตแพทย์


  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา
     
    ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
     
    ประกาศรับสมัคร : เว็บไซต์สมัคร
     
    ประกาศวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ประกาศถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
   
    ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
     
    ประกาศรับสมัคร : เว็บไซต์สมัคร
     
    ประกาศวันพุธที่ 12กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศถึง วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
     
    ประกาศรับสมัครงาน
     
    ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินแผ่นดิน) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานทันตกรรม
    รายละเอียด
     
    ประกาศวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
   
    ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม
    รายละเอียด : ใบสมัคร
     
    ประกาศวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ประกาศถึง วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
   
    ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
    รายละเอียด
     
    ประกาศวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ประกาศถึง วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563
   
    ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
    รายละเอียด : ใบสมัคร
     
    ประกาศวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ประกาศถึง วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
   
     
    ข่าวประชาสัมพันธ์
         
      ข่าวประกาศรับสมัครเข้าศึกษา :
      ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563
       
      ประกาศรับสมัคร : เว็บไซต์สมัคร
       
      ประกาศ ณ วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์ :
      รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก (หลักสูตร 2 ปี) ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2563
       
      รายละเอียด : เว็บไซต์สมัคร
       
      ประกาศ ณ วันพฤหัสบดี์ที่ 23 มกราคม 2563 ประกาศถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์ :
      ขอเขิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการทางทันตกรรมหัตถการ เรื่อง "Veneer preparation : Make it easy step by step"
       
      โปสเตอร์ : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ : หนังสือขออนุมัติไม่ถือเป็นวันลา
       
      ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ประกาศถึงวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์ :
      ขอเขิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการทางทันตกรรมหัตถการ เรื่อง "Beauty and speedy of resin composite restoration"
       
      โปสเตอร์ : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ : หนังสือขออนุมัติไม่ถือเป็นวันลา
       
      ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ประกาศถึงวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
   
      ข่าวประกาศรับสมัครเข้าศึกษา :
      การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
       
      ประกาศรับสมัคร : เว็บไซต์สมัคร
       
      ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์ :
      หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ออกให้บริการทางทันตกรรม ณ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562
       
      ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
       
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์ :
      5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
       
      ประกาศ ณ วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562
       
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์ :
     

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชวนผู้ระกันตนมาทำฟันก่อนสิ้นปี "ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย"ในวงเงินไม่เกิน 900 บาท (ใช้ก่อน 27 ธันวาคม 2562)

       
      ประกาศ ณ วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
       
       
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์ :
      คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร "เปิดให้บริการผู้ป่วยในเวลาราชการ" โดยอาจารย์ทันตแพทย์แล้ว
       
      ประกาศ ณ วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
       
   
      ข่าวกิจกรรม :
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Professor Dr. Takeyasu Maeda Dean, Faculty of Dentistry, Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU) ที่มีระหว่างกัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
       
      ประกาศ ณ วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
       
   
      ข่าวกิจกรรม :
      ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ในงานพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 2 ธันวาคม 2562
"รับปริญญาปีนี้ งดมอบลูกโป่งและของที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
       
      ประกาศ ณ วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
     
       
     
         
    ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
   
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-6062 โทรสาร 0-5596-6059