งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานบริการการศึกษา
งานห้องปฏิบัติการ
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
หน่วยวิจัย
E-learning
อ.บ.ท.ท.
จดหมายข่าวทันตะ มอนอ
ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
ข่าวเทคโนโลยี
 
 
Nu-Mail
;ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม ปีการศึกษา 2562
;KM
;การประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยุกระจายเสียง รายการฟันทอล์ค
ระบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรมศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์
แบบประเมินออนไลน์สำหรับนิสิต
แบบประเมินออนไลน์การปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์
ระบบข้อมูลชิ้นงานทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
ระบบข้อมูลชิ้นงานทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
วารสารออนไลน์คณะทันตแพทยศาสตร์
ระบบจัดเก็บและสืบค้นครุภัณฑ์
ระบบจัดการวัสดุคงคลัง
ระบบสำรวจปริมาณงานนิสิตทันตแพทย์
ระบบสำรวจปริมาณงานนิสิตทันตแพทย์        ข่าวประชาสัมพันธ์
         
        ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม : คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร (e-Document) ให้กับคณะผู้บริหาร และบุคลากร ระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 209 ชั้น 2 อาคาร CITCOMS
        ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
       
        ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม : หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนิน "โครงการฟันเทียมพระราชทาน" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
        ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
       
        ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม : อธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ : ม.นเรศวร ชูแนวคิด Triple I Policy บูรณาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวนำสู่สากล
        ประกาศ ณ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
       
        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง "ตำแหน่งทางวิชาการ" ที่สูงขึ้น
        ประกาศ ณ วันอังคาร์ที่ 20 สิงหาคม 2562
       
        ขอแสดงความยินดีกับ ทันตแพทย์พงษ์ศักดิ์ สลีแดง โรงพยาบาลด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ "พื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุแบบบูรณาการ"
        ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
       
        บทความ NUradio (31 กรกฎาคม 2562) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เผย โรคเหงือกอักเสบ ฟันผุ ยังพบบ่อย
        ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562
       
        เสียงสัมภาษณ์จากรายการสด รายการสุขกายสบายใจ กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
        ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2562
         
       
  ประมวลภาพโครงการ /กิจกรรม
       
        โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพความเป็นครูสำหรับคณาจารย์   4-6 มิ.ย. 2562
   
        โครงการอบรมทันตกรรมทางไกลเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา   27 พ.ค. 2562
   
        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมหนีไฟในคณะทันตแพทยศาสตร์   15 พ.ค. 2562
   
        โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมกระตุ้นความเข้าใจในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ
  3 ส.ค. 2561
   
        ปฐมนิเทศคลินิกกลาง   2 ส.ค. 2561
   
        ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561   2 ส.ค. 2561
   
      ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
             
             
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-6062 โทรสาร 0-5596-6059