งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานบริการการศึกษา
งานห้องปฏิบัติการ
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
หน่วยวิจัย
E-learning
อ.บ.ท.ท.
จดหมายข่าวทันตะ มอนอ
ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
ข่าวเทคโนโลยี
 
 
Nu-Mail
;ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม ปีการศึกษา 2562
;KM
;การประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยุกระจายเสียง รายการฟันทอล์ค
ระบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรมศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์
แบบประเมินออนไลน์สำหรับนิสิต
แบบประเมินออนไลน์การปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์
ระบบข้อมูลชิ้นงานทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
ระบบข้อมูลชิ้นงานทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
วารสารออนไลน์คณะทันตแพทยศาสตร์
ระบบจัดเก็บและสืบค้นครุภัณฑ์
ระบบจัดการวัสดุคงคลัง
ระบบสำรวจปริมาณงานนิสิตทันตแพทย์

        ข่าวประชาสัมพันธ์
         
        บทความ NUradio (31 กรกฎาคม 2562) : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เผย โรคเหงือกอักเสบ ฟันผุ ยังพบบ่อย
        ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562
       
        เสียงสัมภาษณ์จากรายการสด รายการสุขกายสบายใจ กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
        ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2562
         
       
  ประมวลภาพโครงการ /กิจกรรม
       
        โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพความเป็นครูสำหรับคณาจารย์   4-6 มิ.ย. 2562
   
        โครงการอบรมทันตกรรมทางไกลเพื่อการวินิจฉัยและการรักษา   27 พ.ค. 2562
   
        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การซ้อมหนีไฟในคณะทันตแพทยศาสตร์   15 พ.ค. 2562
   
        โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมกระตุ้นความเข้าใจในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ
  3 ส.ค. 2561
   
        ปฐมนิเทศคลินิกกลาง   2 ส.ค. 2561
   
        ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561   2 ส.ค. 2561
   
      ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-6062 โทรสาร 0-5596-6059