งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานบริการการศึกษา
งานห้องปฏิบัติการ
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
หน่วยวิจัย
E-learning
อ.บ.ท.ท.
จดหมายข่าวทันตะ มอนอ
ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
ข่าวเทคโนโลยี
 
 
Nu-Mail
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
AUN QA คณะทันตแพทยศาสตร์
;ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม ปีการศึกษา 2562
;mamage
;KM
;การประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยุกระจายเสียง รายการฟันทอล์ค
ระบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรมศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์
แบบประเมินออนไลน์สำหรับนิสิต
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์
ระบบข้อมูลชิ้นงานทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
ระบบข้อมูลชิ้นงานทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
วารสารออนไลน์คณะทันตแพทยศาสตร์
ระบบสำรวจปริมาณงานนิสิตทันตแพทย์

    ประกาศรับสมัครงาน
     
    ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
    รายละเอียด
     
    ประกาศวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ประกาศถึง วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563
   
    ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
    ประกาศรับสมัคร : ใบสมัคร
     
    ประกาศวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ประกาศถึง วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
   
    ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 5 อัตรา
    ประกาศรับสมัคร : ใบสมัคร
     
    ประกาศวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ประกาศถึง วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563
   
     
    ข่าวประชาสัมพันธ์
         
      ข่าวประชาสัมพันธ์ :
      ขอแสดงยินดีกับนายธนพล แขวงมาศ นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มความประพฤติดี ประจำปี 2563 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
       
      ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
       
       
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์ :
      คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ทพญ.ดร.พีรยา ภูอภิชาติดำรง, ผศ.ทพญ.ดร. จุฑารัตน์ ฉิมเรือง, อ.ทพ.พิชิต งามวรรณกุล และ ผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง
      ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบการพัฒนานิสิตแบบองค์รวมในโครงการ 30 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีพุทธศักราช 2563
       
      ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
       
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์ :
      คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพญ.ดร.ประวีณา โสภาพรอมร และ ผศ.ทพญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
       
      ประกาศ ณ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
       
       
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์ :
      คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทพญ.ดร.พีรยา ภูอภิชาติดำรง ที่ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น (สายวิชาการ) ด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ. 2563
       
      ประกาศ ณ วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563
       
       
   
      ข่าวประกาศรับสมัครเข้าศึกษา :
      สัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
       
      1. ใบตรวจสอบเอกสารที่ต้องแนบพร้อมสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
       
      2. สัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
       
      3. คำแนะนำการทำสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
         
        4. ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
       
      5. ตัวอย่างการลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารแนบสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
       
      ประกาศ ณ วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ประกาศถึงวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
   
      ข่าวประกาศรับสมัครเข้าศึกษา :
      ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
       
      ประกาศรับสมัคร : เว็บไซต์สมัคร
       
      ประกาศวันอังคารที่ 22 เมษายน 2563
   
      ข่าวประกาศรับสมัครเข้าศึกษา :
      ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563
       
      ประกาศรับสมัคร : เว็บไซต์สมัคร
       
      ประกาศ ณ วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์ :
      ขอเขิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการทางทันตกรรมหัตถการ เรื่อง "Veneer preparation : Make it easy step by step"
       
      โปสเตอร์ : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ : หนังสือขออนุมัติไม่ถือเป็นวันลา
       
      ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ประกาศถึงวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์ :
      ขอเขิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการทางทันตกรรมหัตถการ เรื่อง "Beauty and speedy of resin composite restoration"
     
      โปสเตอร์ : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ : หนังสือขออนุมัติไม่ถือเป็นวันลา
       
      ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ประกาศถึงวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
     
    ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
   
     
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-6062 โทรสาร 0-5596-6059