งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานบริการการศึกษา
งานห้องปฏิบัติการ
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
หน่วยวิจัย
E-learning
อ.บ.ท.ท.
จดหมายข่าวทันตะ มอนอ
ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
ข่าวเทคโนโลยี
 
 
Nu-Mail
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
;ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม ปีการศึกษา 2562
;KM
;การประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยุกระจายเสียง รายการฟันทอล์ค
ระบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรมศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์
แบบประเมินออนไลน์สำหรับนิสิต
แบบประเมินออนไลน์การปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์
ระบบข้อมูลชิ้นงานทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
ระบบข้อมูลชิ้นงานทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
วารสารออนไลน์คณะทันตแพทยศาสตร์
ระบบสำรวจปริมาณงานนิสิตทันตแพทย์

  ประกาศรับสมัครงาน
     
    ข่าวประกาศ : ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
    รายละเอียด
     
    ประกาศวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562
   
     
    ข่าวประชาสัมพันธ์
         
      ข่าวประชาสัมพันธ์ :
      5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
       
      ประกาศ ณ วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562
       
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์ :
     

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชวนผู้ระกันตนมาทำฟันก่อนสิ้นปี "ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย"ในวงเงินไม่เกิน 900 บาท (ใช้ก่อน 27 ธันวาคม 2562)

       
      ประกาศ ณ วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
       
       
   
      ข่าวประชาสัมพันธ์ :
      คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร "เปิดให้บริการผู้ป่วยในเวลาราชการ" โดยอาจารย์ทันตแพทย์แล้ว
       
      ประกาศ ณ วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562
       
   
      ข่าวกิจกรรม :
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ Professor Dr. Takeyasu Maeda Dean, Faculty of Dentistry, Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Understanding (MOU) ที่มีระหว่างกัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
       
      ประกาศ ณ วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562
       
   
      ข่าวกิจกรรม :
      ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ในงานพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 2 ธันวาคม 2562
"รับปริญญาปีนี้ งดมอบลูกโป่งและของที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"
       
      ประกาศ ณ วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
       
       
   
      ข่าวกิจกรรม :
      กิจกรรม "หมอฟันวันเดย์" เป็นกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อในสาขาทันตแพทศาสตร์ ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
       
      ประกาศ ณ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
       
       
   
      ข่าวกิจกรรม :
      ผศ.ทพญ.ดร.จุฑารัตน์ ฉิมเรือง ได้นำเสนอผลงาน (oral presentation) ในงานประชุม IAGG Asia-Oceania 2019, Taipei ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2562 โดยผลงานวิจัยที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นงานวิจัยร่วมกันกับ รศ.ทพญ.ดร.รุ่งอรุณ เกรียงไกร
       
      ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562
       
       
   
      ข่าวกิจกรรม :
      ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและคณะบุคลากรสำนักหอสมุดเข้าพบผู้บริหาร เพื่อรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงาน วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ อาคารบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
       
      ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562
       
       
   
      ข่าวกิจกรรม :
      วันที่ 21 ตุลาคม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
       
      คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มอบเหรียญรางวัลเรียนดีแก่นิสิตทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561
       
      ประกาศ ณ วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562
   
      ประชาสัมพันธ์ :
      21 ตุลาคม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าที่มีต่อวิชาชีพทันตแพทย์
       
      ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562
       
       
   
      ข่าวกิจกรรม :
    หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการทันตกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ใส่ฟันเทียม และให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปในเขตภาคเหนือตอนล่าง เนื่องในครบรอบ 50ปี หน่วยทันตกรรมพระราชทาน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันที่ 11 ตุลาคม 2562
    [ข่าว NUradio]
    ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
   
      ข่าวกิจกรรม :
    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิสมเด็จพระมหิต ลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
     
    ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
     
   
      ข่าวกิจกรรม :
    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนิสิตทันตแพทย์ก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพในคลินิก White Coat Ceremony ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
     
    ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
     
   
      ประชาสัมพันธ์ :
    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการจัดบริการทันตกรรม เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้บริการ อุด ขูด ถอน ผ่าฟันคุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
     
    ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
     
   
      ข่าวกิจกรรม :
    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานมุทิตาจิตแก่ ศาสตราจารย์(พิเศษ) ทันตแพทย์หญิง ดร.วิสาขะ ลิ่มวงศ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2562
    วีดีทัศน์
     
    ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
 
   
      ข่าวกิจกรรม :
    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 9/2562 ในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
     
    ประกาศ ณ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2562
     
   
      ข่าวกิจกรรม :
    ข่าวกิจกรรม : หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ออกให้บริการทันตกรรม ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 24 กันยายน 2562
     
    ประกาศ ณ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562
     
   
         
    ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ
     
   
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-6062 โทรสาร 0-5596-6059